In de Beursbengel: Samenwerkingsovereenkomst VSV en VPV, de juridische aspecten

Datum: 2024-02-20, Categorie: Nieuws

In de Beursbengel: Samenwerkingsovereenkomst VSV en VPV, de juridische aspecten
Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de NVGA een Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) ontwikkeld. Hoewel de inhoud van de VSV niet bindend is, en het partijen dus vrij staat om ervan af te wijken, komen alle aspecten die een rol spelen bij de samenwerking tussen de verzekeraar en de gevolmachtigd agent in de VSV aan de orde. De VSV geldt dan ook als standaard in de markt en kent de goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB). Afwijkingen van de bepalingen op het gebied van de uitbestedingsregels in de VSV zal DNB daarom kritisch bezien. Naast de VSV is ook de Voorbeeld Poolovereenkomst Volmacht (VPV) ontwikkeld. Periodiek worden de VSV en de VPV aangepast aan de actuele wet- en regelgeving. In deze bijdrage bespreek Ronald Markus de basis van de juridische samenwerking tussen volmachtgever en gevolmachtigde, de VSV en de VPV, evenals recente wijzigingen in de VSV 2023 en VPV 2023.

Kennis van de VSV en – soms ook – de VPV is belangrijk. De onderwerpen die aan bod komen in dit artikel zijn daarom eveneens onderwerpen die in de door Stichting Assurantie Registratie (SAR) georganiseerde PE-sessie voor RGA’s aan bod komen.

Juridische basis - BW

De basis voor een volmacht ligt in het Burgerlijk Wetboek. In artikel 3:60 e.v. staat – onder andere – dat een volmacht inhoudt: de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander – de gevolmachtigde – om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Er is sprake van een bevoegdheid, niet van een overeenkomst. Het is dus een eenzijdige rechtshandeling. Er is sprake van een vertegenwoordigingsbevoegdheid; de gevolmachtigde is niet verplicht om er gebruik van te maken. Er zijn geen vormvereisten. De volmacht eindigt door herroeping of faillissement, curatele of overlijden van volmachtgever of gevolmachtigde.

Lees het hele artikel op het Platform FLINK

Nieuws overzicht